ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen

De voorwaarden zijn geldig voor open en in-company opleidingen, workshops, trainingen en

opdrachten die starten vanaf januari 2021. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Deelnemer: degene die de opleiding, workshop of training daadwerkelijk gaat volgen.
 2. Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding,
  workshop of training.
 3. Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding, workshop of training door de deelnemer
  of contractant.
 4. Startdatum opleiding, workshop of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding, workshop
  of training; deze wordt aan de deelnemer per mail medegedeeld.
 5. Opleidingsprijs: de prijs van de opleiding, workshop of training zoals deze op de website van
 6. Voer voor verandering  vermeld staat, verminderd met eventuele kortingen.

Alle genoemde bedragen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief 21% BTW.


Artikel 2 - Inschrijven

De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het digitale inschrijfformulier door
Voer voor verandering  aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt
medegedeeld.


Artikel 3 - Uitvoering

3.1 Voer voor verandering  levert de opleiding, workshop of training waarvoor de deelnemer zich

heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Voer voor verandering  website ten tijde

van het startmoment staat vermeld.

3.2 Voer voor verandering bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht,

opleiding, training of workshop wordt uitgevoerd.

3.3 In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie

de opdracht zal uitvoeren.

3.4 Voer voor verandering  kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de

opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De

wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit

van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook

op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Voer voor verandering plaatsvinden.

3.5 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de

opdrachtgever of Voer voor verandering geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

3.6 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na

beëindiging van een opdracht een medewerker van de andere partij in dienst nemen of met

deze medewerker over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere

partij.

3.7 Voer voor verandering  is gerechtigd:

 1. De opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering.
 2. De indeling van de opleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding, workshop of training af te lasten, of aanmeldingen
  voor een opleiding, workshop of training niet te accepteren.
 4. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
 5. Het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft
  en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht.
 6. Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.


Artikel 4 - Legitimatie

De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich

te hebben en dit op verzoek van de docent of van een functionaris van Voer voor verandering te

tonen.


Artikel 5 - Inhalen

De deelnemer kan na een gemiste bijeenkomst van een opleiding eenmalig deze bijeenkomst bij een

volgende groep inhalen, indien dit naar het oordeel van Voer voor verandering  mogelijk is.

Voer voor verandering is hiervoor niet aansprakelijk.


Artikel 6 - Examen

Voer voor verandering leidt in sommigen opleidingen/trainingen op voor toetsing door derden.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.


Artikel 7 - Betaling

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of

op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.


Artikel 8 - Betalingsregeling

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de

betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Voer voor verandering 
met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Voer voor verandering 

met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig

bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.


Artikel 9 - Wanbetaling

9.1 Indien niet tijdig wordt betaald, komen alle kosten ontstaan door wanbetaling, vermeerderd

met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

9.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van Voer voor verandering 
worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten vervalt

de financiële verplichting ten opzichte van Voer voor verandering niet.

9.3 De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling
is vereist, eenzijdig door Voer voor verandering worden verbroken. Voer voor verandering is in dat geval
gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.


Artikel 10 - Annuleren

10.1 Annuleren van een opleiding, workshop of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en

bij voorkeur digitaal per e-mail. De datum van de poststempel of de datum van de e-mail

geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale

bevestiging van Voer voor verandering. De startdatum van de opleiding geldt als

uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

10.2 Annulering opleidingen, workshops en trainingen:

 1. Kosteloos annuleren kan tot acht weken voor de startdatum van de opleiding, workshop
  of training.
 2. Tot vier weken voor de startdatum van de opleiding, workshop
  of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten.
 3. Binnen vier weken voor aanvang van de workshop van de opleiding, workshop of
  training bedragen de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten.

10.3 Annulering incompany-trajecten en -opleidingen:

 1. Kosteloos annuleren kan tot acht weken voor aanvang van het incompany-traject, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding, workshop of training.
 2. Tot vier weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten
  50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte
  offerte.
 3. Binnen vier weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten
  100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.

10.4 Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke

omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd

verzoek indienen bij Voer voor verandering. Voer voor verandering behoudt zich het recht

voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval

worden beperkt tot € 250,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de

reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding, workshop of training en de niet te

annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

10.5 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 9 en 10 zijn

overeenkomstig van toepassing.

10.6 Bij annulering kan de deelnemer of de opdrachtgever een vervanger sturen, wanneer dit

tijdig aan Voer voor verandering is doorgegeven en de vervanger voldoet aan de

voorwaarden voor de betreffende opleiding, workshop of training.


Artikel 11 - Copyright

11.1 Voer voor verandering is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de

opdrachtgever jegens derden. Voer voor verandering zal in het kader van de opdracht alle

mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal zonder toestemming van Voer voor verandering aan

derden geen mededelingen doen over de aanpak van Voer voor verandering, haar

werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

11.2 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door Voer voor verandering 

aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm

dan ook verstrekt, blijven eigendom van Voer voor verandering. Van het door Voer voor verandering 
verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets

uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Voer voor verandering.

11.3 Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De

opdrachtgever staat er voor in dat de deelnemers zich ook persoonlijk verplichten deze

voorwaarde na te leven. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te

stellen.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 Voer voor verandering heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De

aansprakelijkheid van Voer voor verandering is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in

het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderend met

eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook

geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van Voer voor verandering beperkt tot het

bedrag dat Voer voor verandering voor de betreffende opleiding, workshop of training in

rekening heeft gebracht.

12.2 In het geval Voer voor verandering aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Voer voor verandering veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade

(waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

12.3 Voor fouten van door Voer voor verandering ingeschakelde derden is Voer voor verandering 
alleen aansprakelijk, indien Voer voor verandering bij het inschakelen

van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.

12.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar

nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

12.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is

met regels van dwingend recht.


Artikel 13 - Persoonsregistratie

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Voer voor verandering en

worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van ons aanbod. Voer voor verandering

zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien

betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct

gerespecteerd.


Artikel 14 - Recht en geschillen


Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting

is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.